Weryfikacja zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

WSA w Łodzi wyrokiem z 26.4.2017 uwzględnił skargę i uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego  (SKO)  uchylającą decyzję organu I instancji odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "eksploatacja kruszywa naturalnego” oraz przekazującą sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd podzielił argumentację skarżących, reprezentowanych przez radcę prawnego Bartosza Draniewicza, że kluczowym dowodem w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej jest raport oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko. Chociaż jest on dokumentem prywatnym opracowanym przez osoby posiadające wiadomości specjalne, to art. 66 w związku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. precyzyjnie wskazuje wymagania stawiane wobec niego. Z tego też powodu winien on być kompleksowy, spójny i rzetelny. Do oceny raportu stosuje się wszystkie zasady postępowania dowodowego, a w razie wątpliwości co do istotnych okoliczności sprawy organ może wezwać inwestora do uzupełnienia raportu lub też sięgnąć do innych środków dowodowych dla jego oceny. Weryfikacja obszaru zamierzonej inwestycji w kontekście postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest możliwa bez potrzeby odwoływania się do wiadomości specjalnych.

Między innymi z tych względów Sąd uznał, że SKO powinno samodzielnie dokonać w tym zakresie ustaleń, bez uchylania decyzji organu I instancji. 

Weryfikacja zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

2017-06-26

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego WSA w Łodzi z dnia 26.4.2017 r. (sygn. akt II SA/Łd 531/16)

Więcej

Jednakowe proporcje opisów wariantów realizacji przedsięwzięcia

2017-06-26

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Łodzi z dnia 26.1.2017 r. (sygn. akt II SA/Łd 439/16)

Więcej

Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jej wykonania

2017-02-27

Zgodnie z art. 635 kodeksu cywilnego jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Więcej

Adresat i treść zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

2017-02-27

Zgonie z art. 12 ustęp 1 punkt 1  ustawy z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 686),  na podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej.

Więcej

Brak zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z planem zagospodarowania przestrzennego

2016-08-28

Legitymacja nowego właściciela do zaskarżenia uchwały w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 80 ustęp 2 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

Więcej

Uprawnienie do dywidendy – warunki powstania roszczenia

2015-05-11

Sad Najwyższy w wyroku z 28 maja 2014 r. (I CSK 517/13) uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie zasądzający na rzecz powoda dywidendę w wysokości 60 540 złotych. Sąd Najwyższy podzielił argumentację pozwanej spółki, reprezentowanej przez radcę prawnego Bartosz Draniewicza, że nie powstało roszczenie o wypłatę dywidendy.

Więcej

Zastrzeżenie kary umownej musi być precyzyjne

2015-05-10

Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 3 lutego 2015 r. (I ACa 719/14) oddalił apelację pozwanej spółki  z branży energetycznej, która w czasie procesu podnosiła zarzut potrącenia z rzekomo przysługujących jej kar umownych.

Więcej

Uszkodzony samochód jako odpad

2014-05-30

Główny Inspektor Ochrony Środowiska,  decyzją  z 6 maja 2014 r. o sygn. akt DKR – 4200-18d/14/ra  umorzył postępowanie w sprawie nielegalnego importu odpadu.  Stan faktyczny był następujący. Główny Inspektor Ochrony Środowiska uznał początkowo, że sprowadzony uszkodzony pojazd (Porsche Panamera) stanowi odpad i wszczął postępowanie administracyjne mające na celu określenie sposobu zagospodarowania odpadu o kodzie 16 01 04*.

Więcej

Nieleglane sprowadzanie uszkodzonych pojazdów – kary pieniężne

2014-01-14

Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją o sygn. akt DKR-4201-18-5/11/mk uchylił decyzję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wymierzającą karę 110 000 złotych i umorzył postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego przemieszczania odpadów.

Więcej

Nielegalne pozbywanie się odpadów – kary pieniężne

2014-01-14

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Delegatura WIOŚ w Radomiu  decyzją o sygn. akt RA-IN.7024.14.2011.EM  umorzył postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu pozywania się odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania odpadami.

Więcej