Adresat i treść zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

W sprawie prowadzonej przez radcę prawnego Bartosza Draniewicza Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał zarządzenie pokontrolne skierowane do spółki akcyjnej, notowanej na giełdzie papierów wartościowych, w którym między innymi zarządził przedstawienie harmonogramu działań dotyczących uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie należącym do spółki, polegających na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków, co mogłoby kosztować spółkę około 60 mln złotych.

WSA w Krakowie wyrokiem z dnia 15 listopada 2016 r. (II SA/Kr 1019/16) uchylił zarządzenie pokontrolne w zaskarżonym zakresie. W uzasadnieniu zostały podzielone argumenty prezentowane przez radcę prawnego Bartosza Draniewicza,  dotyczące między innymi tego, że:

  • adresatem zarządzenia pokontrolnego może być osoba fizyczna (w tym kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej), a nie spółka akcyjna, jako taka:
  • nałożone obowiązki są na tyle nieprecyzyjne (nie wiadomo na przykład, czy chodzi o działania faktyczne czy prawne), że na etapie egzekwowania ich wykonania może dojść do istotnych rozbieżności w zakresie interpretacji;

Wyrok jest prawomocny.

Weryfikacja zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

2017-06-26

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego WSA w Łodzi z dnia 26.4.2017 r. (sygn. akt II SA/Łd 531/16)

Więcej

Jednakowe proporcje opisów wariantów realizacji przedsięwzięcia

2017-06-26

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Łodzi z dnia 26.1.2017 r. (sygn. akt II SA/Łd 439/16)

Więcej

Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jej wykonania

2017-02-27

Zgodnie z art. 635 kodeksu cywilnego jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Więcej

Adresat i treść zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

2017-02-27

Zgonie z art. 12 ustęp 1 punkt 1  ustawy z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 686),  na podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej.

Więcej

Brak zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z planem zagospodarowania przestrzennego

2016-08-28

Legitymacja nowego właściciela do zaskarżenia uchwały w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 80 ustęp 2 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

Więcej

Uprawnienie do dywidendy – warunki powstania roszczenia

2015-05-11

Sad Najwyższy w wyroku z 28 maja 2014 r. (I CSK 517/13) uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie zasądzający na rzecz powoda dywidendę w wysokości 60 540 złotych. Sąd Najwyższy podzielił argumentację pozwanej spółki, reprezentowanej przez radcę prawnego Bartosz Draniewicza, że nie powstało roszczenie o wypłatę dywidendy.

Więcej

Zastrzeżenie kary umownej musi być precyzyjne

2015-05-10

Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 3 lutego 2015 r. (I ACa 719/14) oddalił apelację pozwanej spółki  z branży energetycznej, która w czasie procesu podnosiła zarzut potrącenia z rzekomo przysługujących jej kar umownych.

Więcej

Uszkodzony samochód jako odpad

2014-05-30

Główny Inspektor Ochrony Środowiska,  decyzją  z 6 maja 2014 r. o sygn. akt DKR – 4200-18d/14/ra  umorzył postępowanie w sprawie nielegalnego importu odpadu.  Stan faktyczny był następujący. Główny Inspektor Ochrony Środowiska uznał początkowo, że sprowadzony uszkodzony pojazd (Porsche Panamera) stanowi odpad i wszczął postępowanie administracyjne mające na celu określenie sposobu zagospodarowania odpadu o kodzie 16 01 04*.

Więcej

Nieleglane sprowadzanie uszkodzonych pojazdów – kary pieniężne

2014-01-14

Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją o sygn. akt DKR-4201-18-5/11/mk uchylił decyzję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wymierzającą karę 110 000 złotych i umorzył postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego przemieszczania odpadów.

Więcej

Nielegalne pozbywanie się odpadów – kary pieniężne

2014-01-14

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Delegatura WIOŚ w Radomiu  decyzją o sygn. akt RA-IN.7024.14.2011.EM  umorzył postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu pozywania się odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania odpadami.

Więcej