Uszkodzony samochód jako odpad

Główny Inspektor Ochrony Środowiska,  decyzją  z 6 maja 2014 r. o sygn. akt DKR – 4200-18d/14/ra  umorzył postępowanie w sprawie nielegalnego importu odpadu.  Stan faktyczny był następujący. Główny Inspektor Ochrony Środowiska uznał początkowo, że sprowadzony uszkodzony pojazd (Porsche Panamera) stanowi odpad i wszczął postępowanie administracyjne mające na celu określenie sposobu zagospodarowania odpadu o kodzie 16 01 04*. Z tym stanowiskiem nie zgodził się sprowadzający samochód, reprezentowany przez Mecenasa Bartosza Draniewicza (samochód nie stanowił odpadu). Główny Inspektor Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z argumentami radcy prawnego Bartosza Draniewicza, podzielił stanowisko importera i postępowanie umorzył.

Weryfikacja zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

2017-06-26

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego WSA w Łodzi z dnia 26.4.2017 r. (sygn. akt II SA/Łd 531/16)

Więcej

Jednakowe proporcje opisów wariantów realizacji przedsięwzięcia

2017-06-26

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Łodzi z dnia 26.1.2017 r. (sygn. akt II SA/Łd 439/16)

Więcej

Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jej wykonania

2017-02-27

Zgodnie z art. 635 kodeksu cywilnego jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Więcej

Adresat i treść zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

2017-02-27

Zgonie z art. 12 ustęp 1 punkt 1  ustawy z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 686),  na podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej.

Więcej

Brak zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z planem zagospodarowania przestrzennego

2016-08-28

Legitymacja nowego właściciela do zaskarżenia uchwały w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 80 ustęp 2 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

Więcej

Uprawnienie do dywidendy – warunki powstania roszczenia

2015-05-11

Sad Najwyższy w wyroku z 28 maja 2014 r. (I CSK 517/13) uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie zasądzający na rzecz powoda dywidendę w wysokości 60 540 złotych. Sąd Najwyższy podzielił argumentację pozwanej spółki, reprezentowanej przez radcę prawnego Bartosz Draniewicza, że nie powstało roszczenie o wypłatę dywidendy.

Więcej

Zastrzeżenie kary umownej musi być precyzyjne

2015-05-10

Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 3 lutego 2015 r. (I ACa 719/14) oddalił apelację pozwanej spółki  z branży energetycznej, która w czasie procesu podnosiła zarzut potrącenia z rzekomo przysługujących jej kar umownych.

Więcej

Uszkodzony samochód jako odpad

2014-05-30

Główny Inspektor Ochrony Środowiska,  decyzją  z 6 maja 2014 r. o sygn. akt DKR – 4200-18d/14/ra  umorzył postępowanie w sprawie nielegalnego importu odpadu.  Stan faktyczny był następujący. Główny Inspektor Ochrony Środowiska uznał początkowo, że sprowadzony uszkodzony pojazd (Porsche Panamera) stanowi odpad i wszczął postępowanie administracyjne mające na celu określenie sposobu zagospodarowania odpadu o kodzie 16 01 04*.

Więcej

Nieleglane sprowadzanie uszkodzonych pojazdów – kary pieniężne

2014-01-14

Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją o sygn. akt DKR-4201-18-5/11/mk uchylił decyzję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wymierzającą karę 110 000 złotych i umorzył postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego przemieszczania odpadów.

Więcej

Nielegalne pozbywanie się odpadów – kary pieniężne

2014-01-14

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Delegatura WIOŚ w Radomiu  decyzją o sygn. akt RA-IN.7024.14.2011.EM  umorzył postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu pozywania się odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania odpadami.

Więcej